Skip to content

Honors

 

ACM Fellow

Shang-Hua Teng, 2010

Gödel Prize

Shang-Hua Teng, 2015; Shang-Hua Teng, 2008

Fulkerson Prize

Shang-Hua Teng, 2009

NSF CAREER Award

Yan Liu, 2013; Yingying Fan, 2012; Jinchi Lv, 2010; Shang-Hua Teng, 1996

Sloan Research Fellow

Fei Sha, 2013; Shang-Hua Teng, 1996

Army Young Investigator Award

Fei Sha, 2012

American Statistical Association Noether Young Scholar Award

Yingying Fan, 2013

Royal Statistical Society Guy Medal in Bronze

Jinchi Lv, 2015

Okawa Foundation Research Award

Yan Liu, 2013

Simons Investigators Award

Shang-Hua Teng, 2014

 

NIPS Best Paper Award

Haipeng Luo, 2016; Fei Sha, 2007

ICML Best Paper Award

Haipeng Luo, 2015; Fei Sha, 2004

STOC Best Paper Award

Shanghua Teng, 2011

SDM Best Paper Award

Yan Liu, 2007

Signal Processing Society Young Author Best Paper Award

Meisam Razaviyayn, 2014

Skip to toolbar